Rovnice kružnice v základním tvaru

(se středem ve středu soustavy souřadnic) je odvozena z Pythagorovy věty:

Obecná rovnice kružnice se středem v bodě S [m;n]

Rozvinutá rovnice kružnice

Konstanty (m2, n2, r2) spojíme do jedné a vznikne

Konstanta p

Rovnice tečny t ke kružnici

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie