Obecná rovnice přímky

Normálový vektor n, jež je kolmý na přímku a jeho souřadnice definují směr přímky

 

Souhrnný zápis parametrického vyjádření přímky, bod A[a1;a2] leží na přímce

Podrobný zápis parametrického vyjádření přímky

Směrový vektor u definující přímku v jejím parametrickém vyjádření

Souřadnice vektoru u vypočítáme jako rozdíl bodů B[b1;b2] a A[a1;a2], ležících na přímce

Parametrické vyjádření přímky v prostoru

Směrnicové vyjádření přímky

Toto téma úzce souvisí s kapitolou lineární funkce.

Směrnicové vyjádření přímky chceme-li zdůraznit, že přímka prochází bodem o souřadnicích [x0;y0]:

Směrnice a její výpočet

Kde u1 a u2 jsou souřadnice směrového a a, b souřadnice normálového vektoru.

 

Úsekový tvar přímky

Vztah pro výpočet odchylky přímek, odchylka přímek je maximálně 90 stupňů!!!

 

Je v podstatě jedno, zdali počítáme odchylku směrových nebo normálových vektorů.

Vzdálenost bodu M od přímky p

Mějme bod M[m1;m2] a přímku p v obecném tvaru: ax + by + c = 0. Pak vzdálenost bodu M od přímky p vypočítáme podle vztahu:

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie