Směrový a normálový vektor

Vektor Přímka Rovina

Směrový vektor u

Vektor u směřující od bodu A do bodu B. Směrový vektor nejčastěji využíváme pro parametrické vyjádření přímky.

v rovině od A[a1,a2] k B[b1,b2] v prostoru od A[a1,a2,a3] k B[b1,b2,b3]
 

 

Normálový vektor n

Normálový vektor n, je vektor kolmý na směrový vektor. Potřebujeme ho pro obecnou rovnici přímky (v rovině) a obecnou rovnici roviny (v prostoru).

Souřadnice normálového vektoru n získáme například tak, že prohodíme souřadnice směrového vektrou, na který je kolmý, a u jedné souřadnice změníme znaménko.

 Tyto 2 vektory jsou na sebe jistě kolmé, protože jejich skalární součin je roven 0:
 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie