Exponenciální rovnice obsahují neznámou v exponentech jednotlivých členů rovnice. Typickým příkladem exponenciální rovnice může být:

Naším prvořadým úkolem při řešení takovéto úlohy je převést si rovnici do tohoto tvaru:

Kde na každé straně rovnice stojí jeden člen o stejném základu (zde 2) jako má člen na druhé straně rovnice. Dále pak už jen porovnáváme exponenty a řešíme vzniklou rovnici (většinou lineární nebo kvadratickou).

Někdy převod na stejné základy nelze provést a na každé straně vznikne člen s jiným základem. V takovém případě musíme rovnici logaritmovat:

ExponetL a exponentP jsou výrazy s neznámou a loga a logb jsou čísla. Vznikne nám tedy opět jednoduchá rovnice (většinou lineární nebo kvadratická).

Vztahy užitečné při řešení exponenciálních rovnic

Umocňování součinu
1.
Násobení čísel o stejném základu
2.
Umocňování
3.
Dělení čísel o stejném základu
4.
Převod odmocniny na exponent
4.
Převody mezi exponenciálním tvarem a zlomkovým tvarem čísla
5.  
6.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie