Dosazovací metoda - řešení soustavy lineárních rovnic

Nejlépe si postup dosazovací metody vysvětlíme na příkladu. Mějme soustavu rovnic

Naším úkolem je určit x, y, tak aby vyhovovala oběma rovnicím.

Nejprve si z jedné rovnice vyjádříme jednu neznámou, například takto:

Tu dosadíme do druhé rovnice a vypočítáme zbývající neznámou:

Teď už stačí jen dosadit za x a vypočítat y:

Řešením dané soustavy lineárních rovnic je uspořádaná dvojice:

 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie